Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Administratorem strony internetowej dostępnej pod adresem:drnarine.com jest "Vitaway LLC" 27/55 Rubinyantc st., 0035 Yerevan, Republic of Armenia.
 2. Wszelkie opisy, materiały i informacje publikowane na stronie internetowej drnarine.com, w tym również w zakładce SKLEP pochodzą od administratora, który ponosi pełną odpowiedzialność za ich treść.
 3. Sprzedaż za pośrednictwem sklepu internetowego dostępnego na stronie internetowej drnarine.com w zakładce: SKLEP zwanego dalej „Sklepem Internetowym” lub „drnarine.com” jest prowadzona przez przedsiębiorcę: Narum Sp. z o.o. w Warszawie, ul. Świeradowska 47 (02-662 Warszawa) wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 5213902700, REGON 386643670.
 4. Narum Sp. z o.o. prowadzący sklep internetowy jest sprzedawcą autoryzowanym przez producenta oferowanych towarów - "Vitaway LLC" w Armenii.
 5. Kontakt ze Sklepem Internetowym jest możliwy za pośrednictwem:
  1. poczty elektronicznej: biuro@drnarine.com,
  2. telefonu 22 602 23 52 oraz
  3. profilu na Facebooku umieszczonego pod adresem internetowym https://www.facebook.com/Dr-Narine-101247475953895.
 6. Kontakt z administratorem strony internetowej jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: narine@mynarine.am.
 7. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze Sklepu Internetowego, w tym w szczególności zasady składania zamówień, realizacji tych zamówień, uiszczania przez Klienta ceny, uprawnienia Klienta do anulowania zamówienia i odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.
 8. Klient jest uprawniony i zobowiązany do korzystania ze Sklepu Internetowego zgodnie z jego przeznaczeniem.
 9. Przeglądanie asortymentu Sklepu Internetowego nie wymaga rejestracji.

II. DEFINICJE

 1. Określenia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają:
  Czas realizacji zamówienia- czas, w jakim Sklep Internetowy skompletuje zamówienie i przekaże do wysłania za pośrednictwem Poczty Polskiej lub kuriera, na adres wskazany przez Klienta;
 2. Dni robocze - wszystkie dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 3. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają zdolność prawną, która korzysta ze Sklepu internetowego, w szczególności, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie składa zamówienie za pośrednictwem Sklepu Internetowego;
 4. Kodeks Cywilny– ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
 5. Konsument - Klient będący osobą fizyczną, która dokonuje czynności prawnej ze Sklepem Internetowym niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, w szczególności która składa zamówienie w Sklepie internetowym lub dokonuje rezerwacji za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 6. Towar - produkty oferowane do sprzedaży dostępne w Sklepie Internetowym;
 7. Umowa sprzedaży- umowa zawierana poza lokalem przedsiębiorcy lub na odległość w rozumieniu Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz. U. 2014 r. poz. 827);
 8. Zamówienie- rozumie się przez to zamówienie na Towar lub Towary złożone przez Klienta w Sklepie Internetowym zgodnie z niniejszym Regulaminemł
 9. Newsletter – usługa świadczona przez Sklep Internetowy na rzecz Użytkownika, którzy wyrazili zgodę na przesyłanie im Newslettera, polegająca na wysyłaniu do takich Użytkowników wszelkich informacji o działaniu Sklepu Internetowego, po dobrowolnym podaniu przez Użytkownika adresu e-mail.

III. PROCEDURA ZAWIERANIA, UTRWALANIA I UDOSTĘPNIANIA UMÓW SPRZEDAŻY

 1. Umieszczenie w witrynie Sklepu Internetowego określonego towaru wraz z oznaczeniem jego ceny nie stanowi oferty jego sprzedaży, a jedynie zaproszenie dla Klientów do składania ofert.
 2. Zamówienie zostaje złożone przez Klienta telefonicznie lub w formie elektronicznej i stanowi ofertę zawarcia umowy sprzedaży towaru umieszczonego w witrynie Sklepu Internetowego za określoną tam cenę. Oferta złożona telefonicznie lub w postaci elektronicznej wiąże Klienta, jeżeli Sklep Internetowy niezwłocznie potwierdzi jej otrzymanie.
 3. Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia przez automatycznie generowaną wiadomość e-mail, którą wysyła Klientowi. Wiadomość zawiera proponowaną treść umowy sprzedaży, w szczególności: numer i datę zamówienia, dane stron umowy, główne cechy zamówionego towaru, łączną cenę wraz ze sposobem i terminem jej zapłaty, miejsce, sposób i koszty dostawy. Do wiadomości dołączony jest Regulamin.
 4. Sklep Internetowy zapewnia Klientowi możliwość skorygowania ewentualnych błędów w składanym zamówieniu, jego zmiany lub anulowania, aż do momentu zawarcia umowy sprzedaży. Jeżeli proponowana treść umowy sprzedaży nie jest zgodna z zamówieniem złożonym przez Klienta, Klient powinien zawiadomić Sklep Internetowy o zauważonych rozbieżnościach. Sklep Internetowy bez zbędnej zwłoki prześle Klientowi skorygowaną treść umowy sprzedaży.
 5. Sklep Internetowy potwierdza przyjęcie zamówienia do realizacji wysyłając Klientowi kolejną wiadomość e-mail. Z chwilą otrzymania tej wiadomości przez Klienta następuje zawarcie umowy sprzedaży.
 6. Umowy sprzedaży zawierane są w języku polskim.
  Treść umów sprzedaży jest każdorazowo utrwalana, zabezpieczana – poprzez wykonanie kopii zapasowej - i przechowywana przez 5 lat w wersji elektronicznej w systemie teleinformatycznym Sklepu Internetowego. Treść umowy sprzedaży udostępniana jest Klientowi w wiadomości e-mail, w której Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia oraz w przesyłanej kupującemu fakturze VAT.

IV. SPOSÓB I TERMINY ZAPŁATY CENY

 1. Ceny towarów umieszczone na witrynie Sklepu Internetowego są cenami brutto i zawierają cło, podatki – w tym podatek VAT - oraz Koszt Gospodarowania Odpadami (KGO).
 2. Ceny nie zawierają informacji na temat kosztów przesyłki.
 3. Informacja dotycząca ostatecznej pełnej wartości zamówienia przedstawiana jest na stronie Sklepu Internetowego po dokonaniu przez Klienta wyboru formy dostawy zamówienia i formy płatności.
 4. Sklep Internetowy zastrzega sobie prawo do dokonywania bieżących zmian w cenach towarów, przeprowadzania, kampanii akcji promocyjnych oraz wprowadzania w nich zmian lub odwoływania. Uprawnienie powyższe nie wpływa ma treść umów zawartych przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży.
 5. Promocje w Sklepie Internetowym podlegają łączeniu, jedynie w przypadku w którym regulamin danej promocji opublikowany w serwisie Sklepu Internetowego, przewiduje taką możliwość. Błędne połączenie dwóch lub więcej promocji przez system komputerowy będzie skutkowało uprawnieniem Sklepu Internetowego do anulowania zamówienia o czym Klient zostanie poinformowany.
 6. Aktualizacja cennika nie stanowi ani zmiany Regulaminu, ani zmiany umowy wiążącej Klienta ze Sklepem Internetowym. Zmienione ceny obowiązują Klienta w przypadku zawierania kolejnej umowy.
 7. Cena umieszczona na witrynie Sklepu Internetowego nie zawiera podatku VAT, jeżeli umowa sprzedaży objęta jest mechanizmem odwrotnego obciążenia podatkiem VAT; w takim wypadku do rozliczenia podatku VAT zobowiązany jest Klient na zasadach określonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 8. Sklep internetowy zapewnia Klientom następujące sposoby zapłaty:
 9. zapłata przelewem tradycyjnym - Klient zleca wykonanie przelewu bezpośrednio na numer rachunku bankowego Sklepu Internetowego. W takim wypadku standardowy termin realizacji zamówienia wydłuża się o 1 dzień, a kupujący obowiązany jest dokonać zapłaty w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy sprzedaży;
 10. zapłata przelewem elektronicznym - forma płatności obsługiwana przez tpay.com;
 11. zapłata kartą płatniczą online - forma płatności obsługiwana przez tpay.com;
 12. zapłata gotówką za pobraniem - dotyczy dostawy realizowanej przez przewoźników. Wybierając tą metodę Klient obciążany jest dodatkowo zryczałtowanym kosztem pobrania w wysokości 3,00 zł.

V. CZAS WYKONANIA ZAMÓWIEŃ, KOSZTY, SPOSÓB I TERMIN DOSTAWY

 1. Czas realizacji zamówienia liczony jest od dnia zaksięgowania płatności na rachunku Sklepu Internetowego płatności za zamówienie.
 2. Czas realizacji zamówienia liczony jest w dniach roboczych. Zamówienie na towary o różnym czasie realizacji wysyłane jest w chwili skompletowania całego zamówienia, termin wysyłki określany jest na podstawie towaru o najdłuższym czasie realizacji.
 3. Zamówienia dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej, na adres wskazany przez Klienta.
 4. Koszty dostawy ponosi Klient. Przy zamówieniu do kwoty 198,99 zł oraz dokonaniu płatności on-line, koszt przesyłki wynosi 15 zł. Przy zamówieniu do kwoty 198,99 zł oraz wyborze płatności przy odbiorze, koszt przesyłki wynosi 18 zł.
 5. W przypadku zamówienia o wartości 199 zł lub wyższej oraz dokonania płatności on-line koszty dostawy ponosi Sklep Internetowy. W przypadku zamówienia o wartości 199 zł lub wyższej oraz wyborze płatności przy odbiorze, koszty dostawy ponosi Sklep Internetowy, a Klient zobowiązany jest do zapłaty wyłącznie opłaty manipulacyjnej w wysokości 3,00 zł.
 6. Sklep Internetowy nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostawie spowodowane błędnym lub niedokładnym adresem podanym przez Klienta, jak również za opóźnienia lub brak dostawy z przyczyn leżących po stronie przewoźnika.

VI. AKCJE PROMOCYJNE

 1. Sklep Internetowy ma prawo do organizowania akcji promocyjnych oraz wyprzedaży. Szczegółowe warunki tych akcji każdorazowo określają regulaminy umieszczone na witrynie internetowej www.drnarine.com. Do sprzedaży w akcjach promocyjnych oraz wyprzedażach przeznaczona jest ograniczona liczba towarów. Realizacja zamówień następuje według kolejności ich wpływu do Sklepu Internetowego, aż do wyczerpania zapasów objętych daną akcją promocyjną lub wyprzedażą.
 2. Poszczególne akcje promocyjne oraz wyprzedaże w Sklepie Internetowym nie łączą się, chyba że regulamin danej akcji promocyjnej lub wyprzedaży stanowi inaczej.

VII. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY I ZASADY ZWROTU ZAKUPIONEGO TOWARU

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sklepem Internetowym za pośrednictwem Sklepu, z zastrzeżeniem § 8 Regulaminu, w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  1. W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  2. W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sklep Internetowy, korzystając z danych podanych w pkt I ust. 5 Regulaminu, o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Konsument może sformułować oświadczenie samodzielnie bądź skorzystać ze wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do Regulaminu.
 5. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sklep Internetowy zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności (w tym koszty dostarczenia Towaru), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sklep Internetowy został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 7. Zwrotu płatności Sklep Internetowy dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 8. Sklep Internetowy może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 9. Sklep Internetowy prosi o zwracanie towaru na adres: Magazyn Logistyczny DrNarine, ul. 3 Maja 11a, 16-150 Suchowola, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sklep Internetowy o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 10. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 11. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.

VIII. WYJĄTKI OD PRAWA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
  1. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.
  2. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
  3. W której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje podmiotowi innemu niż Konsument.

IX. REKLAMACJE

 1. Sklep Internetowy jest obowiązany do dostarczenia zakupionego towaru bez wad i jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia).
 2. Zgodnie z art. 5561 1 Kodeksu cywilnego wada fizyczna polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W szczególności rzecz sprzedana jest niezgodna z umową, jeżeli:
 3. nie ma właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 4. nie ma właściwości, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupującego, w tym przedstawiając próbkę lub wzór;
 5. nie nadaje się do celu, o którym kupujący poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 6. została kupującemu wydana w stanie niezupełnym.
 1. W przypadku wystąpienia wady towaru Klient ma możliwość reklamowania wadliwego towaru na podstawie uregulowanej w Kodeksie cywilnym rękojmi lub gwarancji, o ile gwarancja została udzielona.
 1. Korzystając z rękojmi Klient może, na zasadach oraz w terminach określonych w Kodeksie cywilnym:
  1. Złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny
  2. Przy wadzie istotnej - złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy
  3. Żądać wymiany rzeczy na wolną od wad
  4. Żądać usunięcia wady
 2. Sklep Internetowy prosi o składanie reklamacji na podstawie rękojmi na adres pocztowy lub elektroniczny wskazany w pkt I ust. 5 Regulaminu.
 1. Jeśli okaże się, że dla rozpatrzenia reklamacji konieczne jest dostarczenie reklamowanego towaru do Sklepu Internetowego, Klient jest zobowiązany do dostarczenia tego towaru, w przypadku Konsumenta na koszt Sklepu Internetowego, na adres Magazyn Logistyczny DrNarine, ul. 3 Maja 11a, 16-150 Suchowola.
 1. Reklamacje dotyczące działania Sklepu Internetowego należy kierować na adres e-mail wskazany w pkt I ust. 5 Regulaminu.
 2. Rozpatrzenie reklamacji przez Sklep Internetowy nastąpi w terminie do 14 dni.
 3. Prawo do rękojmi wyłączone jest wobec Klientów dokonujących zakupów jako Przedsiębiorcy.

X. POZASĄDOWE SPOSOBY ROZPATRYWANIA REKLAMACJI I DOCHODZENIA ROSZCZEŃ

 1. Kupujący-konsument ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Należą do nich:
 2. Mediacja - prowadzona przez wojewódzkie inspektoraty Inspekcji Handlowej (WIIH) oraz ich zamiejscowe oddziały. Prowadzi się ją na wniosek kupującego-konsumenta lub z urzędu po wyczerpaniu drogi reklamacyjnej. Postępowanie mediacyjne jest bezpłatne – oprócz ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mediacja jest dobrowolna, tzn. muszą na nią wyrazić zgodę obie strony umowy.
 3. Stałe polubowne sądy konsumenckie działające przy WIIH - sądy te rozpatrują spory o prawa majątkowe wynikające z umów sprzedaży produktów i świadczenia usług. Postępowanie jest bezpłatne, za wyjątkiem ewentualnych kosztów rzeczoznawców. Mają dobrowolny charakter dobrowolny tzn. na poddanie sprawy rozstrzygnięciu sądu polubownego muszą wyrazić zgodę obie strony umowy.
 4. Miejscy (powiatowi) rzecznicy konsumentów - mający siedziby w miejscowościach, w których znajdują się są starostwa powiatowe lub urzędy miasta na prawach powiatu. Do ich zadań należy w szczególności zapewnienie bezpłatnego poradnictwa konsumenckiego i informacji prawnej w zakresie ochrony interesów konsumentów.
 5. Platforma ODR - punkt dostępu dla konsumentów i przedsiębiorców, służący pozasądowemu rozstrzyganiu sporów konsumenckich dotyczących transakcji internetowych, umieszczony pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL.
  Szczegółowe informacje na temat zasad dostępu do procedur pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń, zostały umieszczone na witrynie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, pod adresem: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php.

XI. DANE OSOBOWE

 1. Administratorem danych osobowych przekazanych przez Klienta podczas korzystania z serwisku jest Sklep Internetowy.
 2. Dane osobowe Klienta przetwarzane są na podstawie umowy i w celu jej realizacji, zgodnie z zasadami określonymi w ogólnym rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie danych (RODO). Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych przez Sprzedawcę zawiera polityka prywatności zamieszczona w Sklepie.
 1. Złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez Sklep Internetowy danych osobowych zawartych w zamówieniu w celu określonym realizacji umowy, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych.
 2. Dane osobowe Klienta będą przetwarzane przez Sklep Internetowy wyłącznie w celu należytego wykonania umowy sprzedaży, w szczególności skutecznego potwierdzenia otrzymania i przyjęcia zamówienia do realizacji oraz dostawy towaru pod wskazany przez Klienta adres.
 3. Klient ma prawo do wglądu w przechowywane przez Sklep Internetowy dane osobowe, ich zmiany lub usunięcia.
 4. Sklep Internetowy jest uczestnikiem organizowanego przez spółkę Ceneo Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 182 w ramach serwisu Ceneo.pl programu "Zaufane opinie". Z tego względu Klient może wyrazić zgodę na przekazanie przez drnarine.com jego adresu e-mail oraz numeru zamówienia spółce Ceneo Sp. z o.o. oraz na przetwarzanie przez Sklep Internetowy oraz Ceneo Sp. z o.o. przekazanych danych osobowych Klienta dla potrzeb wypełnienia ankiety dotyczącej opinii na temat transakcji zrealizowanej w Sklepie Internetowym.
 5. Sklep Internetowy przekazuje dane osobowe Klientów, dokonujących płatności przelewem elektronicznym lub kartą płatniczą spółce Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, ul. ul. Św. Marcina 73/6, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000412357. Przekazanie dotyczy danych osobowych niezbędnych do zrealizowania przez Krajowy Integrator Płatności S.A. procesu płatności, która w zakresie tych danych staje się ich administratorem.

XII. POSTANOWIENIA SZCZEGÓLNE ZWIĄZANE ZE ŚWIADCZENIEM PRZEZ SKLEP INTERNETOWY USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

 1. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy, niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sklep Internetowy nieodpłatnie udostępnia usługobiorcom niniejszy Regulamin przed zawarciem umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną, także w taki sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego, którym posługują się usługobiorcy. W szczególności usługobiorcy mogą bez jakichkolwiek ograniczeń pobierać Regulamin ze strony www.drnarine.com jako plik w formacie html, zapisywać Regulamin na posiadanych nośnikach pamięci oraz wydrukować go w dowolnej ilości egzemplarzy.
 3. Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy są następujące:
 4. zawieranie umów sprzedaży on-line – w zakresie towarów sprzedawanych przez Sklep Internetowy,
 5. przesyłanie wiadomości e-mail, w których Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia, zwraca się o wystawienie opinii, komentarzy i ocen,
 6. newsletter – zapisanie się do listy obiorców jest dobrowolne,
 7. dodawanie opinii, komentarzy i ocen – kupujący może dodać opinię lub komentarz do swojej transakcji.
 8. Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną, a w szczególności wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, którym posługuje się Sklep Internetowy są następujące:
 9. połączenie z siecią Internet,
 10. przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie urządzenia końcowego dokumentów hipertekstowych (HTML),
 11. adres poczty elektronicznej.
 12. W zakresie usługi „newsletter” zawarcie umowy następuje z chwilą zapisania się usługobiorcy do listy obiorców, w zakresie usługi dodawania opinii, komentarzy i ocen, zawarcie umowy następuje z chwilą ich dodania przez usługobiorcę.
 13. Warunki rozwiązywania umów sprzedaży on-line określają bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa. W przypadku umowy o świadczenie usługi przesyłania wiadomości e-mail, w których Sklep Internetowy potwierdza otrzymanie zamówienia, ewentualne otrzymanie płatności, przyjęcie zamówienia do realizacji, przebieg realizacji zamówienia, zwraca się o wystawienie opinii, komentarzy i ocen, usługi „newsletter” oraz usługi dodawania opinii, komentarzy i ocen, usługobiorca może wypowiedzieć umowę o świadczenie usługi drogą elektroniczna w każdym czasie ze skutkiem natychmiastowym, informując o tym Sklep Internetowy za pomocą wiadomości e-mail.
 14. Sklep Internetowy niniejszym określa tryb postępowania reklamacyjnego dot. usług świadczonych drogą elektroniczną: Usługobiorcy mają prawo składać reklamacje w sprawach dotyczących usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sklep Internetowy. Reklamacja może zostać wysłana pocztą elektroniczną na adres: biuro@drnarine.com lub wniesiona pisemnie na adres Sklepu Internetowego tj. Magazyn Logistyczny DrNarine, ul. 3 Maja 11a, 16-150 Suchowola.
  Reklamacja powinna zawierać oznaczenie usługobiorcy i wskazanie okoliczności uzasadniających jej złożenie. Sklep Internetowy dołoży starań, aby reklamacje były rozpatrywane bez zbędnej zwłoki. O uwzględnieniu lub odmowie uwzględnienia reklamacji Sklep Internetowy zawiadomi usługobiorcę niezwłocznie po jej rozpatrzeniu.
 15. Sklep Internetowy informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem sieci Internet wiąże się z ryzykiem. Podstawowym zagrożeniem każdego użytkownika Internetu, w tym osób korzystających z usług świadczonych drogą elektroniczną, jest możliwość „zainfekowania” systemu teleinformatycznego przez różnego rodzaju oprogramowanie tworzone głównie w celu wyrządzania szkód, typu wirusy, „robaki” czy „konie trojańskie”. By uniknąć zagrożeń z tym związanych ważne jest, by Usługobiorca zaopatrzył swój sprzęt, który wykorzystuje podłączając się do Internetu, w program antywirusowy i stale go aktualizował, instalując jego najnowsze wersje.
 16. Sklep Internetowy informuje, że wprowadza następujące dane, niebędące składnikiem treści usługi świadczonej drogą elektroniczną, do systemu informatycznego, którym posługuje się usługobiorca:
 17. Cookies - są to krótkie pliki tekstowe, zawierające informacje, zapisywane w systemie informatycznym kupującego (tj. na urządzeniu końcowym, z którego dokonano połączenia ze Sklepem Internetowym), możliwe do odczytania przez Sklep Internetowy. Pliki te pozwalają na późniejszą identyfikację kupującego w razie ponownego połączenia z kupującego z urządzenia końcowego, na którym zostały zapisane. Cookies są wykorzystywane przez Sklep Internetowy w następujących celach: dla ułatwienia Kupującemu korzystania z zasobów Sklepu Internetowego, w celu dostosowania wyglądu Sklepu Internetowego do oczekiwań i potrzeb konkretnego kupującego (tzw. personalizacja), w celu monitorowania ruchu na stronach Sklepu Internetowego, w tym porównania częstotliwości korzystania z określonych zasobów przez kupujących oraz w celach marketingowych. Kupujący ma prawo w każdym czasie wyłączyć „cookies”. Wyłączenie obsługi „cookies” jest możliwe w przeglądarce kupującego.

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Sklep Internetowy zapewnia, że w każdym momencie na witrynie internetowej www.drnarine.com znajduje się aktualnie obowiązujący Regulamin i jego archiwalne wersje.
 2. W wypadku zmiany Regulaminu, zamówienia złożone przed dniem wprowadzenia zmian są realizowane na podstawie postanowień Regulaminu obowiązujących w dniu złożenia zamówienia.
 3. Regulamin oraz umowy sprzedaży podlegają prawu polskiemu.
  Załącznik do Regulaminu stanowi jego integralną część.
  Regulamin stanowi utwór w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych i podlega ochronie prawnoautorskiej.
 4. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów sprzedaży rozstrzygał będzie właściwy sąd powszechny, a jeżeli kupującym nie jest konsument – sąd powszechny miejscowo właściwy dla siedziby Sklepu Internetowego.
 5. Sprzedawane towary mogą być objęte gwarancją producenta, importera lub dystrybutora. Klient uprawniony jest do skorzystania z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji niezależnie od uprawnień wynikających z rękojmi.
 6. Każdorazowo składane w Sklepie zamówienie stanowi odrębną umowę sprzedaży i wymaga osobnej akceptacji regulaminu. Umowa zawierana jest na czas i w celu realizacji zamówienia.
 7. Umowy zawierane na podstawie niniejszego regulaminu zawierane są w języku polskim.
 8. W przypadku ewentualnego sporu z Kupującym niebędącym Konsumentem sądem właściwym będzie sąd właściwy dla siedziby Sklepu Internetowego.
 9. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie wyłącza lub w żadnym stopniu nie ogranicza uprawnień Konsumenta wynikających z przepisów prawa.
  Treści publikowane na stronie drnarine.com mogą zawierać opinie ekspertów z dziedzin związanych z zawartością  strony lub opinie ekspertów, którzy je wyrazili lub są opiniami osób trzecich, w związku z czym nie muszą stanowić poglądów spółki Narum sp. z o.o. Opinie ekspertów i klientów odzwierciedlają ich osobiste poglądy i nigdy nie należy interpretować ich jako opinii  lub zobowiązań spółki Narum sp. z o.o.

ZAŁĄCZNIK
WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Magazyn Logistyczny DrNarine
ul. 3 Maja 11a
16-150 Suchowola
email: biuro@drnarine.com

Ja/My(*)………………………………… niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*)…………………………………………..

 

Data zawarcia umowy(*)/odbioru(*):……………………………..

Imię i nazwisko konsumenta(-ów):…………………………..

Adres konsumenta(-ów):………………………….

Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej):

 

……………………………

Data:

Numer Zamówienia/Faktury VAT:(**)

Nazwa zwracanego towaru:(**)

Numer kontaktowy:(**)

Numer rachunku bankowego:(**)

(*) Niepotrzebne skreślić.
(**) Pola nieobowiązkowe, ale ich wypełnienie przyspieszy zwrot świadczenia